วสท. เข้าสนับสนุนบริการวิชาการให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปัองกันอัคคีภัย พร้อมกับนายนราธิป ศิริมาศ และนายปกรณ์ ปริยะวาที กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เข้าสนับสนุนบริการวิชาการให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องสำนักงาน ชั้น 15 อาคาร 150 ปี (14 สิงหาคม) และร่วมประชุมหารือถึงสาเหตุ การป้องกันแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ร่วมกับนายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นายชยันต์ แสนสุดใจ ผู้จัดการศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ และทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลฯ
16 สิงหาคม 2566