วสท. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเป็นพันธมิตรร่วมจัดประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค Water Forum 2023

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการ เป็นผู้แทนนายก วสท. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเป็นพันธมิตรร่วมจัดประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค Water Forum 2023 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ นำโดยท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค Water Forum 2023 รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์