วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และ ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. เรื่องบทบาทของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย สถานการณ์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือกับ วสท.
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของกรมชลประทานต่อสาธารณะ วิศวกรและประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป
8 เมษายน 2564 ณ กรมชลประทาน