วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม (อดีตประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจร และขนส่ง วสท. พ.ศ. 2560-2562) เรื่องทิศทางการพัฒนางานคมนาคมของไทย การเชื่อมระบบคมนาคมไทย กับ ASEAN ประโยชน์ที่คนไทย และวิศวกรไทยจะได้รับจากโครงการของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมวิศวกรไทย

เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมต่อสาธารณะ รวมถึงข่าวสารด้านงานวิศวกรรมของประเทศ และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป

18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคม