วสท. เข้าพบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายอนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานฯ นำคณะกรรมการฯ เข้าพบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีฯ พอสรุปได้ดังนี้

1) รมต.พุทธิพงษ์ ได้แสดงออกถึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจถึงบทบาทของดิจิทัลว่ามีความสำคัญกับทุกกิจกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต บริการ การเกษตร การเงิน และ สังคม ท่านจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ คณะกรรมการนำเสนอ โดยท่านมีดำริขอให้ คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด การดำเนินการตามข้อเสนอแนะแต่ละประเด็น จัดส่งมาให้ที่กระทรวงในภายหลังด้วย

2) รมต.พุทธิพงษ์ ยังมีดำริ ว่าในเร็ว ๆ นี้ จะทำโครงการตัวอย่างการใช้ดิจิทัล กับการพัฒนาด้านการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบ ซึ่งคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยินดีให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินการ โครงการต้นแบบการใช้ดิจิทัลเพื่อการเกษตร

3) นอกจากนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้การร่วมมือในด้านวิศวกรรมทุกแขนงกับกระทรวงฯ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะทั้ง 6 ข้อ
1. ให้มีสถาบัน Digital Research & Management Institute คล้าย TDRI ให้รัฐลงทุน แต่เอกชนบริหารจัดการ หน้าที่คือเสนอแนะประเทศต้องทำอะไร อย่างไร ก่อนหลัง ไม่ให้รัฐจัดตั้งหน่วยงานใหม่เลย เพราะระบบราชการมีแต่ข้อจำกัด

2. เสนอไทยแลนด์จัดตั้ง WDF, World Digital Forum ให้ ASEAN ในโอกาสเราเป็น Chair ของ ASEAN, WDF จะล้อ WEF ที่ดูด้านเศรษฐกิจโลก เราจะแสดงบทบาทผู้นำให้ชัด

3. เพิ่ม กม Dynamic tax ให้อุตสาหกรรม DE ไทยทันที เช่น SME ที่ต้องการส่งเสริม เช่น งาน AI ไทย, Robotic work ไทย, ต้องเพิ่มฐานภาษีไหม เช่นกลุ่มนี้ต้องไม่มีภาษี หรือมีในรูปใช้เงินภาษีในวงจรเดียวกัน etc.

4. ให้ส่งเสริมทรัพยากร และเงินจากกองทุน DE เพื่อบูรณาการ และพัฒนาคลังความรู้แห่งชาติ โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3) เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้

5. ให้การทำระบบ Speech Recognition ภาษาไทย เป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดการประกวดโดยคนไทยพัฒนาจากนั้นส่งเสริมสนับสนุนการใช้ต่อไป

6. ให้มีการสนับสนุน Start-up company โดยภาครัฐมีการซื้อสินค้าที่ผลิตออกมาจาก บริษัท Start-up

8 สิงหาคม 2562
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม