วสท. เข้าพบคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนเชิญท่านร่วมเปิดงานสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019

คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการ, คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร. พิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ นำโดยคุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานคณะกรรมการฯ

เข้าพบคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนเชิญท่านร่วมเปิดงานสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งหารือด้านงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยรสารสนเทศ

(8 มีนาคม 2562)