วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ กับสมาคมไทยไอโอที (THAI IOT Association)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ กับสมาคมไทยไอโอที (THAI IOT Association) โดยนายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมฯ
โดยมี ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วสท. นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท. นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง กรรมการสมาคมไทยไอโอที และนายสุทัด ครองชนม์ กรรมการสมาคมไทยไอโอที ร่วมเป็นพยาน

เพื่อสนับสนุนวิชาการ และวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลด้าน IoT และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แก่วิศวกร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.