วสท. ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
วัตถุประสงค์
– เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยี BIM
– เพื่อจัดการอบรม และให้ความรู้แก่สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และบุคคลทั่วไป
– เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ในกระบวนการก่อสร้าง
– สนับสนุนโปรแกรม BIM ด้านการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพในวงกว้างต่อไป

โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายสมศักดิ์ วรรักษา ผู้อำนวยการฝ่าย AEC บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
– นายพงษ์สุร อังคณานุชาติ ผู้จัดการประจำเทศไทย บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
– ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ และประธานโครงการ BIM LAB วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายทรงพล ยมนาค รองประธานคณะกรรมการมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling/BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ซึ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ ร่วมยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำงานระบบ BIM มาร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานระบบ BIM เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการทำงานร่วมกันของเหล่าวิศวกร สถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าของประเทศไทย และเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ

และ กำลังดำเนินงานการจัดทำ ศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท. ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งที่รวบรวมเหล่านักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการถ่ายทอดความรู้และทำงานวิจัยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ BIM LAB จะเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการทำงานระบบ BIM การเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual design and construction) ไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Design and Construction) ให้กับสมาชิก และเอกชนทั่วไปรวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ที่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียนจบการศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง

30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.