(วสท.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ มาให้ข้อมูลด้านวิชาการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564”
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ มาให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแนวทางป้องกันน้ำท่วม รวมไปถึงความต้องการเครื่องมือในการจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ ที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท.
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. /และ Facebook Live ที่เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รายละเอียด Press Kit 

เอกสารประกอบ 1 

เอกสารประกอบ 2