(วสท.) ร่วมกับกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำรวจพื้นที่กรณีสะพานกลับรถ ถนนพระราม 2 แตกร้าว

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำรวจพื้นที่กรณีสะพานกลับรถ ถนนพระราม 2 แตกร้าว พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณะสะพานช่วงคอสะพาน แผนระยะยาว ได้แก่
1) การบูรณะโครงสร้างปรับการทรุดตัวของสะพาน โดยใช้วัสดุมวลเบา
2) การปรับผิวจราจรด้านบนสะพาน
3) การซ่อมและอุดรอยต่อของราวสะพานด้วยวัสดุยืดหยุ่น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566