วสท. ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมในตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30-40 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ขึ้นไป
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนในเกณฑ์ดีมาก
– มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
– มีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือ คู่มือ ตำรา และมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
– ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย และมีคุณภาพ
– จัดการร่างมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และคำอธิบาย
– จัดทำคู่มือประกอบมาตรฐาน
– ตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับหนังสือก่อนพิมพ์
– จัดการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
– จัดทำคำนิยาม และความหมาย
– การแปลภาษาตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำรูปเล่มมาตรฐาน และไฟล์ประกอบการบรรยายมาตรฐาน

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม

เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา

วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected]
และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงาน โดยคลิกที่นี่

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561