ร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

สนใจร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม


เอกสารประกอบ
เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– ประกาศตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

พบกับวารสารวิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน”วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา”วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,ตุลาคม-ธันวาคม)โดยบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewed)วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1—> https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/announcement/view/577