ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการเสวนา “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา” เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของมาตรฐาน รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง และเพิ่มเติมมาตรฐานต่อไป
โดย นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ และขอบเขตของมาตรฐาน จากนั้น เป็นการเสวนาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะอนุกรรมการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา กว่า 200 คน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.