รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกรในฐานะองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกรในฐานะองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องประจำปี 2563