รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมเปิดงานฟอรั่มเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์” THAILAND RAIL TECHNOLOGY FORUM #1 “Rail Construction Technology through Historic Site”

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมเปิดงานฟอรั่มเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์” THAILAND RAIL TECHNOLOGY FORUM #1 “Rail Construction Technology through Historic Site”
โดยมีการบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ความท้าทายของงานพัฒนาในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์ของประเทศไทยกับการก่อสร้างในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ตามที่ วสท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมกับกระทรวงคมนาคมไว้
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ