รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ รองประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 เข้าพบ นายเครก สจ๊วต ยิ๊กคลีย์ Chief Executive officer, นายวรวิน ผดุงม่วงทอง RMX Productiin and Construction Solution Manager บริษัท นครหลวงคอนกรีต และดร.วันเฉลิม ชโลธร Product & Sulution Development Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือและเชิญชวนร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2″ หรือ “Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”

2 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ รองประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 -ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายเครก สจ๊วต ยิ๊กคลีย์ Chief Executive officer, นายวรวิน ผดุงม่วงทอง RMX Productiin and Construction Solution Manager บริษัท นครหลวงคอนกรีต และดร.วันเฉลิม ชโลธร Product & Sulution Development Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
เพื่อหารือความร่วมมือและเชิญชวนร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2″ หรือ “Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”
และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่ง
ชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566