รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบคุณปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบคุณปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำกิจกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานที่จัดทำโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย