รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ (วสท.) ได้รับเชิญไปร่วมประชุม และดูงานการปรับปรุงระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

9 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ (วสท.) ได้รับเชิญไปร่วมประชุม และดูงานการปรับปรุงระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
“วิศวกรรมศาสตร์ช่วยพัฒนาประเทศในแทบทุกด้าน”
จะได้เห็นว่างานวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการลดความชื้น การคัดแยก การลำเลียงและการบรรจุอัตโนมัติ ซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแร่ มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นอย่างมาก กระบวนการหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นเช่นเดียวกัน แต่รายละเอียดในการควบคุมการผลิตสำหรับเมล็ดข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันที่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงาน
ได้สังเกตว่ามีการเพิ่มเติมติดตั้งระบบบรรจุและเรียงถุงอัตโนมัติโดยใช้ แขนกล และเป็น fully automatic ที่กรมการข้าวได้พัฒนาปรับปรุงระบบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ จำนวน 15 ศูนย์โดยได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิดจากรัฐบาล การปรับปรุงระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวครั้งนี้ นับว่าเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีในรอบหลายสิบปี ของกรมการข้าว