“รวมใจอาสา วิศวกรหนองคาย” วิศวกรอาสาจากจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานฯ มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

“รวมใจอาสา วิศวกรหนองคาย” วิศวกรอาสาจากจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานฯ มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ Type 2 และ Type3 อย่างละสองตู้ ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์