มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อภายในอาคาร
2. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดลงทะเบียนอบรม-สัมมนา จุดประชาสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ-ประสานงานกับบุคคลภายนอก สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
4. ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคความเข้มข้น 70% ในพื้นที่อาคารทุกชั้น
5. จำกัดบริเวณการเข้าออกอาคารทางเดียว เพื่อผ่านจุดคัดกรองที่หน้าลิฟต์ ชั้น 1
6. ห้องอบรมสัมมนา ได้จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วม โดยแยกโต๊ะละ 1 ท่าน เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และกรุณาไม่ปกปิดข้อมูลกรณีมีการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้าอบรม-สัมมนา และผู้มาติดต่อหน่วยงานทุกท่าน