มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เริ่มนำตู้ความดันลบจำนวน 31 ตู้ ตามรูปแบบ วสท.แบบที่ 3 EIT-01-3/31032020 หลังจากได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะตู้ต้นแบบจาก วสท.เริ่มส่งไปโรงพยาบาลต่างๆ

วันที่ 16 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เริ่มนำตู้ความดันลบจำนวน 31 ตู้ ตามรูปแบบ วสท.แบบที่ 3 EIT-01-3/31032020 หลังจากได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะตู้ต้นแบบจาก วสท. เรียบร้อยแล้ว

มจพ. ก็แยกชิ้นส่วนเพื่อบรรจุใส่กล่องพร้อมเครื่องมื่อที่ต้องใช้ในการประกอบ เริ่มส่งไปโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ตู้ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 29 ตู้ รวมทั้งสิ้น 31 ตู้การประกอบที่สถานพยาบาลอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของวิศวกรอาสาที่มีแทบทุกจังหวัด

รถบรรทุกที่ใช้ขนตู้ก็ต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้วัสดุถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

คนไทยทั่วทิศจะได้อุ่นใจ พวกเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ด้วยกันทุกคนครับ

คณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วสท.