ภาพบรรยากาศอบรมเรื่อง “การสำรวจออกแบบงานถนนและออกแบบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม”

ภาพบรรยากาศอบรมเรื่อง “การสำรวจออกแบบงานถนนและออกแบบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม”
เนื้อหาการสำรวจดิน และการทดสอบ และการแปลผล การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม การออกแบบถนนเชิงเรขาคณิต การควบคุมการก่อสร้างถนน วิทยากร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ และ รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม
26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
ดูหัวข้ออบรมทั้งหมด https://eit.or.th/training/