ภาพบรรยากาศการอบรม “เทคนิคการทำงานและการตรวจสอบระบบแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศการอบรม “เทคนิคการทำงานและการตรวจสอบระบบแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย” เนื้อหาเป็นเรื่องความปลอดภัยและการทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูงของยานยนต์ไฟฟ้า ภาพรวม ส่วนประกอบพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ากับการตรวจสอบความปลอดภัย กาจัดผังห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า และการเตรียมการสำหรับเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือสแกนฯ ขั้นตอนการซ๋อมบำรุง ฯลฯ โดยวิทยากร ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท. มีนายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ ประธานสาขา ให้เกียรติเปิดการอบรม และแนะนำกิจกรรมสาขาฯ
8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.