ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8” วันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8” วันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อด้านความแข็งแรงเพียงพอ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้
วิทยากรโดย นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ นายเอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล และ ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
สนใจอบรมเรื่องอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/