ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

???? ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4
วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
???????? วิทยากรโดย : อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ์
???? โปรแกรม Autodesk Civil 3D เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบจำลองถนนได้เสมือนจริง ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของโปรแกรมอย่างทั่วถึง สามารถใช้คำสั่งออกแบบงานทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
.
ช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลแบบจำลองถนนไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางให้ดียิ่งขึ้น
#AutodeskCivil3Dรุ่น4 #AutodeskCivil3D #Autodesk
#การออกแบบ #Civil #3D