ภาพกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.6 ขึ้นไป
วันแรก นำนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตร Safety in Construction (ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center จังหวัดชลบุรี
วันที่สอง ศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงงาน EBARA ฟังบรรยาย และเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วงบ่ายชมเบื้องหลังงาน Aquarium สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่สาม ฟังบรรยาย และเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคาร Cloud 11 และฟังบรรยายการออกแบบ และก่อสร้าง และเยี่ยมชมอาคาร O-NES TOWER
ในโอกาสนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณบริษัท นันทวัน จำกัด ในการสนับสนุนกิจกรรมทั้งวิทยากร สถานที่พัก และการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ
24-26 สิงหาคม 2566