ภาพการ Workshop “พื้นฐานการออกแบบ Castellated Beam ด้วยโปรแกรม STAAD.Pro”

ภาพการ Workshop “พื้นฐานการออกแบบ Castellated Beam ด้วยโปรแกรม STAAD.Pro”
เนื้อหา (บางส่วน)
1. Overall guide to STAAD
– ภาพรวมของ STAAD.Pro และ Workflow การทำงานร่วมกับ Steel AutoDraft, Connection Design, RCDC, Foundation Advanced.
– ลักษณะขั้นตอนการทำงานและการตั้งค่าเบื้องต้นก่อนการสร้าง Project
2. Basic Functionality
– Create nodes, beam, column, plate
– เรียกหน้าตัดจาก database มาใช้งาน
– การใส่คุณสมบัติ Materials
– ระบุ Specification หรือคุณสมบัติของชิ้นส่วน เช่น Release, Truss
3. Modelling
– การเริ่มต้นโมเดล
– การโมเดลชิ้นส่วนโครงสร้าง Column, Beam, Plate
4. Loading
– การสร้าง Primary load case
– การใส่ Gravity load และ Lateral load
– การสร้าง Load combination
5. Command Editor review
– การดูข้อมูลใน STAAD Editor และการแก้ไขข้อมูล
ฯลฯ
วิทยากรโดย นายนนทวิทย์ ม่วงน้อย บริษัท อาร์ อี ไอ ซอฟแวร์ จำกัด
5-6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอบรม BIM LAB อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training