ภาพการอบรม “Project Management in Practice สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 38”

ภาพการอบรม “Project Management in Practice สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 38” โดยวิทยากร ดร.สุทธิ ภาษีผล วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เนื้อหาการบรรยายเน้นด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรม หลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule) หลักการในการติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
ผู้อบรมร่วมอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
สำหรับรุ่นต่อไป กำหนดจัดวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yhHV9F7j29PB6Due6