ภาพการอบรม “วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุม และอำนวยการใช้หม้อน้ำเชิงบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 3”

ภาพการอบรม “วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุม และอำนวยการใช้หม้อน้ำเชิงบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 3”
โดย ดร.สายัณห์ ปานซัง เนื้อหา บทบาท และหน้าที่ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบของหม้อไอน้ำที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุมกับเป้าหมายของผู้ประกอบกิจการ วิธีปฏิบัติที่ดีของวิศวกรรมควบคุมร่วมกับบริบทของผู้ประกอบกิจการ การจัดทำรายงานที่มีคุณค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ทั้งระบบออนไลน์ และห้องประชุม อาคาร วสท.
อบรม สัมมนาอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/