ภาพการอบรม ““การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” รุ่นที่ 2/2566

ภาพการอบรม ““การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” รุ่นที่ 2/2566
– ข้อกำหนดและข้อแนะนำระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท.
– ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
– การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
– การติดตั้ง การดูแล และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
– พื้นฐานการดูแลและการตรวจสอบ
6-7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สนใจการอบรอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/