ภาพการอบรม “การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2 ” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

ภาพการอบรม “การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2 ” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
เนื้อหา
– ลักษณะความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรม
– การประเมินปริมาณและคุณภาพของความร้อนทิ้ง
– การประเมินโอกาสการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้
– เทคโนโลยีและเลือกระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
โดยวิทยากร นายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ และนายทศพร ปรีดาพันธุ์
ดูอบรมเรื่องอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/