ภาพการอบรม “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ภาพการอบรม “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ได้แก่
อ.สมเจตน์ ทองคำวงศ์ ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ
เนื้่อหาอบรมเป็นเรื่อง
– ขอบเขตของระบบไฟฟ้า
– การอนุรักษ์พลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้า
– การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
– การลดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด
– ข้อควรระวังและผลกระทบในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
– ข้อควรพิจารณาในการเลือก ติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบต่าง ๆ
26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ท่านใดพลาดรุ่นนี้ ติดตามรุ่นต่อไป หรืออบรมเรื่องอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training