ภาพการอบรมเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 18″

ภาพการอบรมเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 18″
ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งาน ความรู้มาตรฐานสากล และฝึกปฏิบัติในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ และนายประวิทย์ โตรฐาน
1-2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมเรื่องอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training