ภาพการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2564) รุ่นที่ 3/2566”

ภาพการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2564) รุ่นที่ 3/2566”
เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วิทยากร
ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท. และกรรมการสภาวิศวกร
นายลือชัย ทองนิล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท. และกรรมการสภาวิศวกร
นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.
นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
22-24 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training