ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(PSM External Auditors) ตามข้อบังคับ คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
วิทยากร ได้แก่ นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร นายพนม บุญมาก และนายเฉลิม จันทวงศ์
วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training