ภาพการอบรมเรื่อง “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

ภาพการอบรมเรื่อง “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” อัดแน่นด้วยคว่ามรู้ทั้ง 3 วัน โดยวิทยากร ดร.ธเนศ วีระศิริ อดีตนายก วสท.
ค้นหาหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training/