ภาพการอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2” การเรียนรู้ Electric Vehicle : EV

ภาพการอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2” การเรียนรู้ Electric Vehicle : EV เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทำความเข้าใจการทำงานของส่วนประกอบยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้
– ความรู้พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า
– มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
– แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
– ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
– การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
– การตอบสนองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
– กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้า
วิทยากรโดย นายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. มีผู้ร่วมอบรม 34 คน
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training