ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตั้งและการตรวจสอบรถยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง รุ่นที่ 1”

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตั้งและการตรวจสอบรถยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง รุ่นที่ 1” เป็นการอบรมภาคทฤษฎี ที่ห้องประชุม อาคาร วสท. และฝึกปฏิบัติที่บริษัท AC AUGAS/ ACS SERVICE CENTER เนื้อหาเป์นหลักการทำงานเบื้องต้นของรถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หลักการทำงานของอุปกรณ์ในการติดตั้ง มาตรฐานการติดตั้งฯ การวางแผนตำแหน่งการยึดติดอุปกรณ์กับตัวรถ ทฤษฎีการเผาไหม้ การต่อวงจรไฟฟ้าฯ วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา หลักเกณฑ์การยื่นขอเป็นผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจสอบ และทดสอบตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย มีผู้สนใจเข้าอบรม 55 คน
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
2-3 กันยายน 2566