ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) รุ่นที่ 28” วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) รุ่นที่ 28” วันที่ 1 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เนื้อหาการอบรม
• กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
• ประเภทระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม
• การตรวจสอบและการทำ Performance test
• การอ่านผลรายงาน (Report) จากการทำ Test
• เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• เทคนิคการตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ
• ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการทำ Performance Test Fire Pump
• สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน
วิทยากรโดย อาจารย์วันชัย บัณฑิต กฤษฎา และนายจุลดิษฐ์ จายนียโยธิน
รุ่นต่อไป กำหนดจัดวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หรือดูหัวข้ออบรม สัมมนาอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/