ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” วันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภาพการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14” โดยวิทยากร นายจุมพล เกียรติสุวรรณ์ ผู้อบรมจะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการบริหารและการจัดการ เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9-10 กันยายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training