ภาพการอบรมออนไลน์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11”

ภาพการอบรมออนไลน์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11” วิทยากร โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และนายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
เนื้อหา
บทที่ 1 การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย
บทที่ 2 อาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
บทที่ 3 ระบบบริการ และอำนวยความสะดวก
บทที่ 4 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน
บทที่ 5 ระบบไฟฟ้า และการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
บทที่ 6 สารเคมี และสารอันตรายที่เป็นพิษ
บทที่ 7 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
รุ่นต่อไป กำหนดจัด 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/ZCQzsiJbvPduU5Br5