พิธีเปิดและพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 (NCCE24)

พิธีเปิดและพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 (NCCE24) วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีเปิดและพิธีมอบธงดังนี้
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิยาลัยมหาสารคาม, รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาโยธา วสท. ,ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ,ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ,ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร พร้อมคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม สำหรับปีหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี รับเป็นเจ้าภาพ