พิธีเปิดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2

พิธีเปิดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2 โดยนางสาวสุชิรา นวลกำแหง ประธาน และคณะกรรมการฯ มีสถานที่ตั้ง ณ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครื่องมือตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย” ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนโดย บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด (STS )
22 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์