พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรร่วมจัดตั้ง ชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรร่วมจัดตั้ง
ชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR) ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธี
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings