พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทรัพยากรน้ำ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรมให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน ครอบคลุมงานก่อสร้าง งานโยธา ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ
– นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ
มีนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธี
8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเมฆขลา ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ