พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ICDL Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ICDL Thailand
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand พร้อมด้วยคุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมและรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับวิศวกรไทยทุกสาขาอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งวิศวกรไทยมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้ และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL – International Computer Driving License)
2. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะเป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบด้านดิจิทัล ของ วสท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ICDL
4. เพื่อทำการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ICDL ให้กับสมาชิกของวิศวกรรมสถานฯ และบุคลากรอื่น ๆ ที่ศูนย์สอบดิจิทัลของ วสท. ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่อร่วมกันเป็นผู้ประสานงานจิตอาสาในการเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL ไปพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไปตามสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
6. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.