พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
– เพื่อจัดทำโครงการวิชาการ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสายวิชาชีพและอุตสาหกรรม
– เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม
27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39