พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับมหาวิทยาลัยบูรพา

16 ธันวาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก
มีความร่วมมือกัน ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งร่วมกันจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทางวิชาชีพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา
4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร