พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร
โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ร่วมลงนามดังนี้
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
มี ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการอำนวยการ วสท. ได้แก่ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมร่วมพิธี
บันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมให้แก่บุคลากรให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านงานวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพด้านวิศวกรรมระหว่างสามหน่วยงาน สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรด้านวิศวกรรมมีความรู้ ความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ