พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับ Curtin University

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับ Curtin University โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
– ดร.พิศาล จอโภคาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

– Professor Jeremy Kilburn Pro Vice Chancellor, Faculty of Science and Engineering, Curtin University
– Professor Kevin Fynn, Faculty of Science and Engineering Director of industry Engagement, Curtin University

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการอบรม สัมมนาด้านวิศวกรรม ซึ่ง Curtin University ให้การสนับสนุนหลักสูตรการอบรม และวิทยากร

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39